ÖPPNA SYSTEM

Vi använder oss av öppna system vilket betyder att de programmeringsverktyg som behövs för att ändra i eller lägga till system är fria att köpa på marknaden. Det innebär att våra kunder inte är låsta till en entreprenör utan har möjlighet att utveckla de anläggningar som vi levererat på valfritt sätt. Vår ambition är förstås att ni ska vara så nöjda, att ni väljer att återkomma till oss för professionell hjälp.

VISION

Att vara en långsiktig partner till våra kunder med livscykelansvar för god total ekonomi i allmänhet och energiekonomi i synnerhet.

PROCESSBESKRIVNING

Vi arbetar med kvalitetssäkrade processer i vår verksamhet. Vårt verksamhetssystem är uppbyggt enligt ISO-9001-2008, ISO 14000-2004, ISO 17000, OHSAS 18000.

Vi har dokumenterade rutiner för Kontraktsgenomgång, Startmöte, Projektering, Konstruktion, Programmering, Installation, Driftsättning, Kontroll & Avstämning, Slutmöte, Erfarenhetsåterföring till verksamhetssystemet, Garanti & Garantiservice.


KVALITETSPOLICY

Vi ska leverera en produkt som uppfyller kundens krav och tillämpliga författningar. Vi skall utföra våra arbetsuppgifter på ett sådant sätt att varje kund blir nöjd och vi får förtroende att utföra nästa jobb.

Detta uppnår vi genom att:

– i våra projekt överlämna en felfri anläggning i tid och snabbt åtgärda eventuella fel
– hålla vad vi lovat och återkomma snabbt
– kommunicera och vara lyhörda för synpunkter
– ha ordning i allt vi gör
– uppträda ansvarsfullt, sakligt och vänligt
– anstränga oss för att skapa goda relationer
– kontinuerligt utbilda och utveckla personalen
– göra systematiska uppföljningar för ständiga förbättringar.

MILJÖPOLICY

Vi skall i all vår verksamhet undvika spridning av giftiga eller naturfrämmande produkter samt verka för resurshushållning och slutna kretslopp genom att:

– arbete för att hitta energieffektiva lösningar
– minimera förbrukning, återanvända och källsortera material
– endast köpa varudeklarerat material och i första hand miljömässigt beprövade produkter
– välja miljömässigt bättre material då funktionsmässig likvärdighet finns
– integrera miljöfrågor i vårt verksamhetssystem.

ARBETSMILJÖPOLICY

Vi skall i all verksamhet sträva efter att uppnå en god arbetsmiljö genom att:

– arbeta för att alla medarbetare ska trivas på sin arbetsplats
– alltid använda erforderlig skyddsutrustning och hjälpmedel
– bedriva förebyggande hälsovård och hälsokontroll
– påbörja rehabilitering inom 30 dagars sjukskrivning vid skada
– kontinuerligt följa upp sjukfrånvaro
– integrera arbetsmiljöfrågor i vårt verksamhetssystem.